ecotask pic1        cr4r     euroflag

От септември 2012г. стартира изпълнението на проект ”EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост” (EcoTASK: Exchange of approaches and strategies for development of eco-awareness). Проектът е подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот
на ЕС.

Времената, когато светът гледаше по-лековато на проблемите на околната среда и екологията, са в миналото. Думата „екология” се използва все по-широко и във все повече контексти, но формирането на масова екологична осъзнатост все още предстои. Очевидно е, че все още липсват обучителни курсове, лектори, както и интеграция на темата за еко-съзнанието в програмите на различните обучителни институции. Обръща се внимание на факта, че първите умения се формират в ранна детска възраст и затова разпространението на информация за коректното управление на отпадъците е задължително да бъде ориентирано спрямо младежта. EcoTASK се занимава с тези въпроси и цели да създаде и обмени подходи, стратегии и инструменти за насърчаване формирането на еко-осъзнатост в различните европейски страни, посредством креативни методи и добри практики.

Темата на проекта е глобална, системна и се основава на принципите на устойчивото развитие. При все че темата екология е изключително широка, проектът ще се занимава с един от нейните аспекти – боклук, отпадъци и тяхното управление, защото е от огромно значение за обществото и от него следва да започва еко-обучението на децата. Видно е, че множество образователни институции, в рамките на своята автономност да организират дидактични дейности, в последно време инициираха голямо разнообразие от различни практически опити на екологични теми, в които включват своите ученици с цел да повишат техните знания в сферата на околната среда и екологията.

Участието в транснационални инициативи по проекта за споделяне и сравняване на методи, инструменти и опит в сферата на екологичното обучение ще предостави на учителите възможност да обогатят своите лични и професионални умения и да разкрият нови възможности за бъдещи партньорства и сътрудничество в сферата. В последствие, полза от проекта ще извлекат и учениците, които ще бъдат мотивирани да научат повече по екологичните въпроси, за да се формират като осъзнати и ангажирани граждани.

Консорциум по проекта:
Trakai Education Center (Литва) - координатор
Зинев Арт Технологии (България) - партньор
Pixel (Италия) - партньор
Kilkis Municipality (Гърция) - партньор
Kayseri Provincial Directorate of National Education (Турция) - партньор

Първа партньорска среща по проекта - Тракаи, Литва, 15-16 октомври 2012г.

Втора партньорска среща по проекта – Кайсери, Турция, 16-17 май 2013г.

Трета партньорска среща по проекта - Килкис, Гърция, 28-31 октомври 2013г.

Четвърта партньорска среща по проекта - Флоренция,13-14 март 2014г.

Пета партньорска среща по проекта - София, 25-26 юни 2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „ЛУКС И ИЗКУСТВО, РОДЕНИ ОТ БОКЛУКА”
На 11 октомври 2013 г. приключи националната фаза на конкурс „ЛУКС И ИЗКУСТВО, РОДЕНИ ОТ БОКЛУКА”. По време на конкурса на специално разработената за целта facebook страница бяха получени общо 96 предложения от 39 участника. Всички са получили общо 9785 харесвания. Безапелационният победител е г-жа Небие Шекирова с изработените от нея лебеди от употребявана хартия, които събраха 1098 харесвания от потребителите на страницата на EcoTASK Contest във фейсбук.

                 

Освен материална награда националният победител в лицето на г-жа Небие Шекирова получи възможността да вземе участие и в следващия етап на конкурса, по време на който да се състезава с победителите от останалите държави партньори по проекта.

На 29 октомври 2013 г. в Килкис, Гърция международното парньорство в състав шестима представители от България, трима представители от Литва, двама представители от Италия, петима представители от Турция и трима представители от Гърция определиха победителя в международната фаза на конкурса „ЛУКС И ИЗКУСТВО, РОДЕНИ ОТ БОКЛУКА”. Това е първененцът обявен на национално ниво от страна на гръцкия партньор.

                  


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

   
        

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.