Проект "Не се страхувам”
Феноменът „насилие в училище” е голямо предизвикателство, с което всички образователни системи в Европа се борят.
В този контекст Европейската Комисия финансира проекта „Не се страхувам” в рамките на програма Обучение през целия живот (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации).

Описание на проекта

Цели
Проектът „Не се страхувам” има за цел да идентифицира най-добрите европейски стратегии за превенция и борба с феномена „насилие в училище” и да включи средни и професионални училища, преподаватели, директори, ученици и родители, както и хора вземащи решения в сферата на образованието в съвместно усилие, основаващо се на подход отдолу-нагоре за транснационално проучване на динамиката, която стои в основата на предизвикването и консолидирането на феномена, както и проучване на най-ефективните стратегии и подходи за неговото ограничаване и контролиране на европейско ниво.

Целеви групи
Проектът се отнася до:
Директори на училища
Преподаватели в средни и професионални училища
Родители на ученици, които са участвали в ситуации на насилие
Ученици в средни и професионални училища
Подкрепящи експерти
Хора вземащи решения

Дейности
Дейностите по проекта са организирани в 4 главни работни пакета.

A) Събиране на информация
Целта на този работен пакет е да постигне по-добро разбиране на феномена „насилие в училище”, посредством провеждане на емпирично проучване на транснационално ниво, целящо да идентифицира текущото разглеждане на проблема и възможностите за стратегическо справяне с насилието и нетърпимостта в училище.

Резултати
Преглед на публикации отнасящи се до феномена насилие в 9те страни партньори по проекта
Преглед на инициативи насочени към превенция на насилието

Б) Практики
Целта на този работен пакет е да промоцира подход отдолу-нагоре за разбиране на феномена „насилие”, чрез събиране на практики под формата на мини изследователски проекти, насочени към анализиране отделни епизоди на насилие от всички възможни гледни точки на отделните участници.

Резултати
Практики, насочени към анализиране отделни епизоди на насилие от всички възможни гледни точки на отделните участници (ученици, учители, директори, родители и хора вземащи политически решения).

В) Транснационална дискусия
Целта на този работен пакет е да въвлече учителите участващи в проекта (онези, интервюирани за целите на изготвянето на практиките) в транснационална дискусия, насочена към насърчаване на взаимната обмяна на информация във връзка с превенцията и справянето с феномена насилие.

Резултати
Участието на включени учители във взаимна обмяна на знания, посредством коментиране на практиките на другите страни.

Г) Европейска стратегия за борба с насилието
Целта на този работен пакет е да използва събраните в рамките на проекта информация и мнения за създаване на Европейска стратегия за борба с насилието, която ще бъде публикувана като главен резултат от проекта.

Резултати
Национални отчети, представящи резултатите от описаните по-горе дейности и дефиниращи положението на национално ниво и транснационален отчет представящ сходствата и главните различия.
Разработване на Европейска стратегия с цел борба с феномена, основаваща се на добри практики в сферата от различните страни.

Консорциум:
Водеща организация - Istituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani, Италия
Партньори:
INFOREF, Белгия
Зинев Арт Технологии, България
School of Pedagogical and Technological Education, Гърция
Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf), Universität Koblenz-Landau, Германия
Connectis, Италия
Pixel, Италия
Kaunas University of Technology, Литва
EuroEd Foundation, Румъния
University of Seville, Испания
Wilsthorpe Community School, Великобритания


Портал на проекта: http://projects.pixel-online.org/iamnotscared/info/index.php

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Този материал представя гледната точка единствено на автора и Комисията не е отговорна за начините, по които съдържащата се в материала информация би могла да бъде използвана.

   
        

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.