През месец ноември 2008г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” ко-финансиран от ЕС по програма Учене през целия живот, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP.
Основната цел на проекта е да обедини училищата на европейско ниво в усилията им да превърнат новите медии не в заплаха за грамотността на учениците, а в средство за развитието както на уменията им за четене и писане, така и на критичния им подход към разбиране на реалността чрез използване на информацията от медиите.

Консорциум
Водещата организация по проекта е Faculty of Communication Sciences, University of Rome “La Sapienza”, а партньори са:

INFOREF, Белгия;
Зинев Арт Технологии ЕООД, България;
Kaunas University of Technology, Литва;
Easy Technologies S.r.l., Италия;
Pixel, Италия;
MED – Media education – Association for education to media and communication, Италия;
WSINF – The College of Computer Science, Полша;

Контекст
Много проучвания показват как атрактивния потенциал на дигиталните медии (телевизия, Интернет, радио и др.) насочен към младежите се превръща в заплаха за тяхната грамотност, замествайки потребността от четене и писане с изображения, графики и звуци. От друга страна хаотичния поток от информация може да бъде подвеждащ при липсата на критични аналитични умения.
Поради тези причини цялата образователна система и най-вече учителите се сблъскват със сериозни предизвикателства във връзка с мотивирането на учеиниците да развиват своята грамотност и да не се превръщат в пасивни обекти на съобщенията разпращани от медиите.
Това, което изглежда липсва на преподавателите при комуникацията с техните ученици е умението да ги накарат да проумеят важността на четенето и писането и способността да правят критичен анализ на медийните съобщения в основаващото се на информация общество.
 
Цели
Проектът цели да даде отговор на гореизброените потребности, чрез промяна на перспективата и включване на средни училища в съвместно усилиеза превръщане на медиите от заплаха в средство за развиването на грамотността на учениците и развиване на техния критичен аналитичен подход.
Проектът цели да даде на учителите възможност да се възползват от атрактивния потенциал на новите медии с цел да повиши вниманието на учениците, да ги мотивира да преоткрият важността на грамотността (четене и писане) и да развият уменията, необходими за превръщане в критично настроени към информацията анализиращи я ползватели.

Целеви групи
Главната целева група на проекта са учениците и учителите от средни училища в 7те страни участващи в проекта. Поне 70 учители ще бъдат пряко включени в дейностите по проекта.

Дейности
Проучване на образователните потребности – работни групи съставени от преподаватели и експерти ще направят анализ на нуждите и очакванията в образователната система свързани с използването на новите медии за целите на развиването на грамотността (четене и писане) и изграждане на способности в учениците да анализират и тълкуват информацията аналитично и критично.
Събиране и анализ на текущи добри практики – работни групи във всяка страна състанени от учители и експерти ще съберат и анализират информация за съществуващи добри практики в сферата на използването на медиите в различни образователни контексти с цел развиване на умения за четене и писане, както и стимулиране на критично анализиране на информацията.
Развиване на базирани на медиите обучителни пътеки /модули/ – на база на съществуващия опит, ще бъдат изградени осем обучителни пътеки свързани с медийно обучение. Последните ще бъдат достъпни на портала на проекта.
Тестване и оценка на обучителните пътеки – във всяка страна пилотна група учители, подпомагани от експертите, ще тестват обучителните пътеки с цел да оценят тяхното качество и ефективност.
Текущо информация за “On Air” ще бъде публикувана на страницата на Зинев Арт Технологии: www.artsbg.net и на официалния уеб-сайт на проекта: www.onair.medmediaeducation.it. На тези два адреса ще можете да се запознаете с дейностите по проекта, както и с възможностите за включване към тях и ползване на проектните резултати.

       

    

    

   

   

   

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.