revit                                   revit

От януари 2009г. ЗАТ страртира работа по проект “Ревитализиране на малки отдалечени училища за електронно дистанционно обучение през целия живот” /”REVIT:Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning”/, подкрепен от програма Обучение през целия живот / Хоризонтална програма / KA3: ИКТ, номер на проекта: 143664-LLP-1-2008-GR-KA3-KA3MP.
Проектът е ръководен и координиран от Research Academic Computer Technology Institute /RA-CTI/, Гърция.

Другите партньори в консорциума на REVIT са:
Biocert, Италия - http://www.biocert.it/ 
CINECA, Италия - http://www.cineca.it/ 
Kula Municipality, България - http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/Kula.html
Directorate of secondary education of Cyclades, Гърция - http://dide.kyk.sch.gr/ 
Open University of Cyprus, Кипър - http://www.ouc.ac.cy/
Community of Palaichori, Кипър
CODN, Полша - http://www.codn.edu.pl/
Public Primary School in Fornetka, Полша
Kokkola University Consortium Chydenius, Финландия - http://www.chydenius.fi/
Veikko Vionoja Primary School, Финландия - http://www.peda.net/veraja/Ullava

Европейските граждани, живеещи в отдалечени селски или „островни” региони, често остават изключени от основните обучителни дейности, които са лесно достъпни за хората от големите градове. Ограничени са възможностите за обучение през целия живот, както на учениците, така и на възрастните.

Главната цел на проекта е да покаже на практика и чрез съпоставим пример, че е възможно и икономически постижимо да бъдат интензифицирани оскъдните и понякога неадекватни обучителни възможности, които са предложени на жителите на отдалечени и „островни” ЕС реигони:
- чрез модерно ИКТ-базирано дистанционно обучение, както за ученици, така и за възрастни обучаеми;
- чрез използване на цялостен иновативен технологичен и методологичен подход;
- чрез използване на съществуващата инфраструктура в иначе западащи учебни заведения и ревитализиране на техните дейности с цел да се превърнат в много-целеви местни обучителни центрове, достъпни за всички;
- чрез изграждане на обучаващи се партньорства между училища, обучителни центрове, фирми, изследователски центрове и университети, за взаимната полза от предлагането на адекватни обучителни курсове и дейности;
- и на последно място, но не по важност, чрез изработване на примерни обучителни материали, които липсват в целевите региони и чиято липса води или до изключване или до миграция на местно население.

За да постигнем тази цел ще изработим и приложим на практика ИКТ-базирана дистанционна система за обучение инкорпорираща и използваща нови тенденции в дистанционното обучение, особено Web 2.0 компонентите на електронното обучение (напр. blog, wiki, социална мрежа, podcasting), за взаимодействие, създаване, споделяне и повторно използване на информация с цел, осигуряване на полезно обучение през целия живот, насочено към трансформиране на мисленето на хората в отдалечените региони от такова на жители на пренебрегнат и забравен региони в това на Европейски граждани, отчитайки в същото време езикови и културни различия.

По този начин, в рамките на проекта ще бъде създадена мрежа предлагаща завършено ИКТ-базирано отворено дистанционно обучение целяща да:
- създаде възможност жителите в отдалечените селски региони да идентифицират своите потребности от обучение;
- създаде възможност обучителите да оформят, създават и предлагат адекватно обучение;
- предложи уеб-базирана система за дистанционно обучение, предлагаща необходимите средства за предлагане и управляване на обучителни курсове, за достъп до, получаване, създаване, съхраняване на обучително съдържание, социални средства за взаимодействие с и изграждане на онлайн обучителни общности с общи обучителни цели на национално и Европейско ниво;
- изгради система от примерни тествани курсове и материали, достъпни и за други заинтересовани общности.

В рамките на проекта ще бъдат обхванати нивата училищно образование и обучение на възрастни, макар че като се има предвид отворената система на дистанционното обучение съществува потенциал за адаптиране и използване на неговите резултати и в други нива на обучение (професионално, висше).

Портал на проекта: http://revit.cti.gr/index.php

Октомври 2009г.
На 5-6 октомври 2009г. в Читалище „Просвета” гр. Кула, България се състоя втората партньорска среща по проект REVIT. В нея взеха участие представители на всички партньорски организации. За да се запознаете с резултатите от срещата, посетете портала на проекта.


На 12-13 февруари 2009г. в Патрас, Гърция се състоя първата партньорска среща по проекта. Ето няколко снимки от съвместната работа на партньорите.

                 revit

                     revit

                     revit

This project has been funded with support from the European Commission. The content of this publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

       

    

    

   

   

   

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.