От януари 2014г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва своята работа като партньор по проект проект Goerudio (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма Учене през целия живот – Хоризонтална програма – Ключова дейност 4 Многостранни проекти.
Първата среща по проекта се състоя във Флоренция в периода 20-21 февруари 2014г.; втората среща се състоя във Варшава, Полша - 7-8 юли 2014г., а през януари 2015г. предстои да се проведе третата среща по проекта, този път във Валенсия.
Портал на проекта: http://goerudio.pixel-online.org

 От юни 2013г. стартира проект “УМЕНИЯ АРКИЛАНДИЯ – ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИНАЛОТО».
Номер на договора  BG051PO001-7.0.07-0013-С0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сайт на проекта: http://archilandia.wordpress.com/

  От септември 2012г. стартира проект ”EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС. На тази страница ще можете да се запознавате с дейностите и резултатите по проекта.

През месец ноември 2010г. стартира проект “I am not scared”/“Не се страхувам”/
подкрепен в рамките на програма Обучение през целия живот (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации), номер на договора: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR. Повече информация за проекта можете да намерите тук и на проектния портал: http://projects.pixel-online.org/iamnotscared/info/index.php.
На 24-25 януари 2011г. във Флоренция, Италия ще бъде проведена първата партньорска среща по проекта. Участие в нея от страна на Зинев Арт Технологии (партньор) ще вземе г-жа Зорница Станева.

През месец ноември 2008г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” ко-финансиран от ЕС по програма Учене през целия живот, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP. Повече информация за проекта можете да намерите тук и на проектния портал: www.onair.medmediaeducation.it

От януари 2009г. ЗАТ страртира работа по проект
“Ревитализиране на малки отдалечени училища за електронно дистанционно обучение през целия живот” /”REVIT:Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning”/, подкрепен от програма Обучение през целия живот / Хоризонтална програма / KA3: ИКТ, номер на проекта: 143664-LLP-1-2008-GR-KA3-KA3MP.
Проектът е ръководен и координиран от Research Academic Computer Technology Institute /RA-CTI/, Гърция.
Повече информация тук и на портала на проекта: http://revit.cti.gr/index.php

Проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”
Финансиран от Европейската Комисия чрез програма Обучение през целия живот – под-програма Коменски. Номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius
За повече информация на български, посетете следния линк. За информация на английски, посетете уеб-сайта на проекта: http://projects.pixel-online.org/michelangelo/info/index.php

Проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning, номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. Координатор на проекта е община Ново село. Партньори: Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България; ESODE Srl, Каляри, Италия; Deutsche Angestellten Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия. Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning, представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците. Уебсайт на проекта: www.e-talent.eu.
Подробна информация за проекта и за провежданите във връзка с него дейности можете да намерите тук.

Проект „EU-EQT ADVANCE – Ре-фокусирана европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма” по направление „трансфер на иновации” на под-програма Леонардо да Винчи на програмата на ЕС - Lifelong Learning Programme. Решението за разработване на проект за адаптация и трансфер на иновативните резултати от EU-EQT бе взето на базата на: изключително високата оценка като „най-добра практика” дадена от немската Национална Агенция Леонардо да Винчи на пилотния проект EU-EQT, във връзка с който бе разработена допълваща професионална квалификация според изискванията на европейския сектор за туризъм и отдих – www.eu-eqt.de; направената през ноември 2005 г. демонстрация на достиженията на този проект по време на валоризационна конференция в Каварна, България, на която присъстваха и експерти от ЗАТ; обсъжданията между партньорите „вносители на иновацията” /организациите ЗАТ от България, Румънската асоциация за развитие на общностите /РАРО/ - Romanian Association for Community Development - и NEVRON, Словения/ във връзка с потребностите от обучение на целевите групи в България, Румъния и Словения. Новият проект – EU-EQT ADVANCE - цели да адаптира, трансферира и валоризира успешно разработената в международно сътрудничество европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма, като адаптира и трансферира, посредством национален социален диалог, резултатите от EU-EQT в образователните системи на новите страни бенефициенти – България, Словения и Румъния - и внедри подобрени и осъвременени EU-EQT решенията в образователните системи на Германия и Италия. Проектът цели да предостави на целевите групи от петте страни партньори адаптирани оптимални продукти и платформи /традиционна и електронна/ за обучение по разработване на курсове по туристически мениджмънт, които ще бъдат пилотно тествани с поне 20 представители на целевите групи във всеки от целевите региони в страните партньори.

Проект „Умения за мобилност в Европа”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Инициатор на проекта е Veb Consult S.r.l., Италия. ЗАТ е партньор по проекта, заедно с още 9 организации от Европейски страни – Италия, Германия, Дания, Гърция, Испания, Унгария и Румъния. Целта на проекта е да се създадат учебни материали и да се проведат семинари по повишаване на квалификацията на работещите, с оглед улесняване мобилността им в Европа.

Проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица”, Договор номер: 2004/016-783.01.03.06. Този проект е съфинансиран от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Ново село учебни модули на теми „Селски туризъм”, „Еко-туризъм”, „Културен туризъм” и „Разработване и изпълнение на проекти” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. Експерти на ЗАТ създадоха още съвместни туристически продукти свързани с еко, агро и културен туризъм за общините Ново село, България и Джурджица, Румъния. www.nttcentres.eu

Проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, Договор No: BG-05-CF-011, ПРОГРАМА: „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Каварна учебни модули на теми „Основни бизнес умения”, „Селски туризъм”, „Алтернативен туризъм” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. www.kavarna-valorization.com

Проект „ACTIONTOUR – туристическа анимация за изостанали евро-региони”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Проектът е разработен и иницииран от ЗАТ, а партньорите са: AHAPunkt Institut für Erlebnistraining & Projektconsulting от Австрия; Deutsche Angestellten - Akademie, Германия; KEA Vocational Development Center, Гърция; ONECO Organisation of Community Education, Испания; Esode E Solution Development Srl., Италия; Romanian Association for Community Development (RACD), Румъния; Nevron d.o.o . и Sava, holding company, d.d., Словения.

Проект „TADIS: Dissemination and exploitation of successful project products and results, oriented towards talent development, innovation and self-government in schools” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, България, Deutsche Angestellten - Akademie, Германия и Esode E Solution Development Srl., Италия.

Проект VIRTUAL MUSIC FESTIVAL “UNIQUE CULTURES – EU NATIONS IN DIALOGUE” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения EUROPEAN YEAR OF INTERCULTURAL DIALOGUE 2008, програма Култура. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, Yaway Media, Германия, Solution Development Srl. /Esode/, Италия, Fondazzjoni Temi Zammit /FTZ/, Малта, National Foundation for Community Development /NFCD/, Румъния, Organización de Educación Comunitaria /ONECO/, Испания.

Като организация или като експертно участие, ЗАТ присъства още в следните проекти:
Проект „Европейски професионални квалификации”.
Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Официална подкрепа и одобрение на проекта бе изразена от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика на Република България. Целта на проекта е да разпространи и приложи в практиката резултатите от успешни проекти, целящи подпомагане на мигриращата работна сила в общия пазар на ЕС по отношение на мобилност, приемане и признаване на квалификации и умения и адаптация към нови изисквания и стандарти. Проектът е насочен към подпомагане развитието на общоевропейския пазар на работна ръка чрез предоставянето на ценни знания и умения не само на хората, които са решили да търсят възможности за заетост извън границите на своята страна, но и на онези експерти, чиято задача и цел е да оказват подкрепа и да ориентират мигриращите работници. Проектът е иницииран и разработен от Зинев Арт Технологии.
„TOURISM”, иницииран и разработен от Sava, holding company, d.d., Словения.
„CreActivities”, иницииран и разработен от Pixel, Италия.
„Re vitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance eLearning” иницииран и разработен от Research Academic Computer Technology Institute, Гърция.
“Children Attitudes towards the Sustainable Transport and Energy, the project CASTE” иницииран и разработен от ESSEX EEAC, Великобритания.
"EI-RESPCO"
иницииран и разработен от IRSSAT, Италия.

   
        

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.