Договор за използване на художествено произведение
Правата за използване на произведението се предоставят съгласно условията на този договор. Ползвателят и носителят на правото приемат и се съгласяват да бъдат обвързани с условията на този договор,описани по-долу, за използване на произведението.

1. Определения
а.„художествено произведение е произведение на изобразителното, приложното изкуство, на народните художествени занаяти, произведение на фотографията, обект на авторско право. То може да бъде обективирано под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин. Запаметяваното на фотографското изображение на художествено произведение в цифрова форма върху електронен носител също се счита за форма на обективиране на произведението. В този договор художественото произведение за краткост ще бъде наричано произведение.
б. „автор е физическото лице, създало произведението.
в. „носител на правото е физическото или юридическото лице, което предоставя право за използване на произведението, съгласно условията на този договор. Носител на правото може да бъде и авторът на произведението.
г. „ползвател е юридическото лице, получило от носителя на правото, разрешение да упражнява права съгласно този договор.

2. Предоставяне на право за използване
При условията на настоящия договор НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ следните неизключителни права за използване на произведението за цял свят, както е описано по-долу:
а
. да възпроизвежда произведението многократно;
б. да разпространява оригинала и копията от произведението;
в. да представя и показва публично произведението;
г. да излъчва произведението по безжичен път, да го предава по кабел или друго техническо средство;
д. да предлага достъп на неограничен кръг лица до произведението или част от него по безжичен път, по кабел или друго техническо средство, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях /право на предлагане на произведението в Интернет/;
ж. да осъществява внос и износ на екземпляри от произведението.

3. Права и задължения на страните по договора
3.1 Права и задължения на НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО
а
. Носителят на правото върху произведението има право да иска от ползвателя да обозначава неговото име или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.
б. Носителят на правото върху произведението има право да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всяка промяна в произведението от страна на ползвателя, извършена без негово съгласие;
в. Носителят на правото върху произведението е задължен да уведомява ползвателя за всяка промяна в произведението, извършена от него, в 7 дневен срок, считано от деня на извършване на промяната.
г. Носителят на правото е задължен да уведомява ползвателя за всяка извършена сделка с произведението /продажба, замяна, дарение, залог и всяко друго действие, което би могло да попречи на ползвателя да упражни правата, предоставени му с този договор/ в 3 дневен срок от осъществяването й.
д. Носителят на правото върху произведението е задължен да гарантира на ползвателя спокойно упражняване на предоставените права и по-конкретно:
да гарантира, че не е осъществил и няма да осъществява действия, възпрепятстващи пълното упражняване на правата, предоставени по силата на този договор;
да гарантира, че правомерно е придобил правото върху произведението;
e. Носителят на правото върху произведението има право да получи възнаграждение от ползвателя за всеки реализиран екземпляр от произведението. Размера на възнаграждението се определя по реда на т.4 от настоящия договор;
3.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ
а
. Ползвателят има право да упражнява спокойно всички права, които носителят на правото му предоставя с настоящия договор.
б. Ползвателят има право да иска от носителя на правото върху произведението да му предостави оригинал или копие от произведението с цел упражняване на правата, получени по този договор.
в. Ползвателят има право да получи възнаграждение за разпространението и реализацията на всеки екземпляр от произведението. Възнаграждението се определя по реда на т.4 в настоящия договор.
г. Ползвателят не може да променя произведението без съгласието на носителя на правото.
д. Ползвателят е длъжен да уведоми носителя на правото за извършена продажба на произведението в 5 дневен срок.
е. Ползвателят е длъжен да обозначава името на автора или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението. В случай, че носителят на правото е лице, различно от автора, ползвателят е длъжен да поставя и неговото име или идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.

4. Възнаграждение

Носителят на правото предоставя на ползвателя гореописаните права за използване на произведението срещу възнаграждение. Възнаграждението на носителя на правото се определя като част от приходите получени от ползвателя за реализацията на всеки екземпляр от произведението. Цената на произведението се определя чрез договаряне между страните по договора.
Приходите се разпределят между страните по договора както следва:
70% от сумата, получена за всеки продаден екземпляр се предоставят на носителя на правото;
30% от сумата, получена за всеки продаден екземпляр се предоставя на ползвателя.Възнаграждението, дължимо по този договор на носителя на правото, му се предоставя в 5 дневен срок, считано от деня, следващ деня, в който ползвателят получи паричната сума от страна на потребителя, закупил произведението.

5. Срок на договора

Договорът се сключва за срок от 10 години. Ако нито носителят на правото, нито ползвателят възразят в писмена форма, след изтичането на този срок, договорът се подновява автоматично за следващ период от 10 години. И така, ако не са налице писмени възражения от някоя от двете страни подновяването се извършва за следващи периоди от по 10 години, до изтичане на срока на закрила на произведението съгласно приложимото право.

6. Ограничение на отговорността
Ползвателят не носи отговорност пред носителя на правото за каквито и да е вреди, произтичащи от неправомерното използване на произведението от страна на трети лица в Интернет.

7. Прекратяване на договора
а
. Настоящият договор, заедно с правата, предоставяни по него, се прекратява автоматично при нарушение на което и да е условие на договора от страна на носителя на правото или на ползвателя. При нарушаване на условията на договора, страната нарушила условията дължи обезщетение на потърпевшата страна в размер на приходите, които биха се получили от реализирането на 10 екземпляра от произведението.
б. Доколкото договорът не се прекрати съгласно предходната разпоредба, той се прекратява с изтичането на срока на договора при условията на т.5.
в. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено предизвестие от една от двете страни, което да съдържа условията на прекратяване на договора и срока на прекратяване. Срокът за прекратяване на договора, отбелязан в предизвестието, не може да бъде по-малък от 3 месеца.

8. Приложимо право

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

9. Разни
а. При упражняване на правата, предоставени съгласно настоящият договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предлага на всички потребители, договор за използване на произведението, според който те придобиват право на използване на произведението само с оглед на лични потребности и не могат да предоставят произведението за ползване на трети лица или да го използват с търговска цел или с цел за получаване на доход.
б. Ползвателят има право да използва каквито е да е технологични мерки, чрез които да контролира достъпа до или използването на произведението, ако сметне за необходимо.
в. Настоящият договор се сключва в два идентични екземпляра, по един за всяка от страна.
...................................................................................................................................................................
Договор за използване на литературно произведение

Правата за използване на произведението се предоставят съгласно условията на този договор. Ползвателят и носителят на правото приемат и се съгласяват да бъдат обвързани с условията на този договор,описани по-долу, за използване на произведението.

1. Определения
а.литературно произведение” е произведение, изразено в словесна форма, обект на авторско право. Литературното произведение е произведение на художествената литература, на научната и техническата литература, на публицистиката. То може да бъде обективирано върху хартиен или друг носител, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, включително чрез запаметяваното му на електронен носител в цифрова форма. В този договор литературното произведение за краткост ще бъде наричано произведение.
б.автор” е физическото лице, създало произведението.
в.носител на правото” е физическото или юридическото лице, което предоставя право за използване на произведението, съгласно условията на този договор. Носител на правото може да бъде и авторът на произведението.
г.ползвател” е юридическото лице, получило от носителя на правото, разрешение да упражнява права съгласно този договор.
д.продажба на произведението” е предоставяне на файл, съдържащ произведението в цифров вид от ползвателя на потребител срещу заплащане.

2. Предоставяне на право за използване
При условията на настоящия договор НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ следните неизключителни права за използване на произведението за цял свят, както е описано по-долу:
а. да възпроизвежда произведението многократно;
б. да разпространява оригинала и копията от произведението;
в. да представя публично произведението;
г. да превежда произведението на друг език;
д. да излъчва произведението по безжичен път, да го предава по кабел или друго техническо средство;
е. да предлага достъп на неограничен кръг лица до произведението или част от него по безжичен път, по кабел или друго техническо средство, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях /право на предлагане на произведението в Интернет/;
ж. да осъществява внос и износ на екземпляри от произведението.

3. Права и задължения на страните по договора
3.1 Права и задължения на НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО
а. Носителят на правото върху произведението има право да иска от ползвателя да обозначава неговото име или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.
б. Носителят на правото върху произведението има право да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всяка промяна в произведението от страна на ползвателя, извършена без негово съгласие;
в. Носителят на правото върху произведението е задължен да уведомява ползвателя за всяка промяна в произведението, извършена от него, в 7 дневен срок, считано от деня на извършване на промяната.
г. Носителят на правото върху произведението е задължен да гарантира на ползвателя спокойно упражняване на предоставените права и по-конкретно:
да гарантира, че не е включил в произведението си елементи, нарушаващи правата на трети лица;
да гарантира, че правомерно е придобил правото върху произведението;
да гарантира, че не е осъществил и няма да осъществява действия, възпрепятстващи пълното упражняване на правата, предоставени по силата на този договор;
д. Носителят на правото върху произведението има право да получи възнаграждение от ползвателя за всеки реализиран екземпляр от произведението. Размера на възнаграждението се определя по реда на т.4 от настоящия договор;

3.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ
а. Ползвателят има право да упражнява спокойно всички права, които носителят на правото му предоставя с настоящия договор.
б. Ползвателят има право да иска от носителя на правото върху произведението да му предостави оригинал или копие от произведението с цел упражняване на правата, получени по този договор.
в. Ползвателят има право да получи възнаграждение за разпространението и реализацията на всеки екземпляр от произведението. Възнаграждението се определя по реда на т.4 в настоящия договор.
г. Ползвателят не може да променя произведението без съгласието на носителя на правото.
д. Ползвателят е длъжен да уведоми носителя на правото за извършена продажба на копие от произведението в 5 дневен срок.
е. Ползвателят е длъжен да обозначава името на автора или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението. В случай, че носителят на правото е лице, различно от автора, ползвателят е длъжен да поставя и неговото име или идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.

4. Възнаграждение
Носителят на правото предоставя на ползвателя гореописаните права за използване на произведението срещу възнаграждение. Възнаграждението на носителя на правото се определя като част от приходите получени от ползвателя за реализацията на всеки екземпляр от произведението. Цената на произведението се определя чрез договаряне между страните по договора.
Приходите се разпределят между страните по договора както следва:
50% от сумата, получена за всеки продаден екземпляр се предоставят на носителя на правото;
50% от сумата, получена за всеки продаден екземпляр се предоставя на ползвателя.

Възнаграждението, дължимо по този договор на носителя на правото, му се предоставя в 5 дневен срок, считано от деня, следващ деня, в който ползвателят получи паричната сума от страна на потребителя, закупил произведението.

5. Срок на договора
Договорът се сключва за срок от 10 години. Ако нито носителят на правото, нито ползвателят възразят в писмена форма, след изтичането на този срок, договорът се подновява автоматично за следващ период от 10 години. И така, ако не са налице писмени възражения от някоя от двете страни подновяването се извършва за следващи периоди от по 10 години, до изтичане на срока на закрила на произведението съгласно приложимото право.

6. Ограничение на отговорността
Ползвателят не носи отговорност пред носителя на правото за каквито и да е вреди, произтичащи от неправомерното използване на произведението от страна на трети лица в Интернет.

7. Прекратяване на договора
а. Настоящият договор, заедно с правата, предоставяни по него, се прекратява автоматично при нарушение на което и да е условие на договора от страна на носителя на правото или на ползвателя. При нарушаване на условията на договора, страната нарушила условията дължи обезщетение на потърпевшата страна в размер на приходите, които биха се получили от реализирането на 100 екземпляра от произведението.
б. Доколкото договорът не се прекрати съгласно предходната разпоредба, той се прекратява с изтичането на срока на договора при условията на т.5.
в. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено предизвестие от една от двете страни, което да съдържа условията на прекратяване на договора и срока на прекратяване. Срокът за прекратяване на договора, отбелязан в предизвестието, не може да бъде по-малък от 3 месеца.

8. Приложимо право
За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

9. Разни
а. При упражняване на правата, предоставени съгласно настоящият договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предлага на всички потребители, договор за използване на произведението, според който те придобиват право на използване на произведението само с оглед на лични потребности и не могат да предоставят произведението за ползване на трети лица или да го използват с търговска цел или с цел за получаване на доход.
б. Ползвателят има право да използва каквито е да е технологични мерки, чрез които да контролира достъпа до или използването на произведението, ако сметне за необходимо.
в. Настоящият договор се сключва в два идентични екземпляра, по един за всяка от страна.


© 2005 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.